Green line؛ محصولات سبز سارمکو

یکی از دلایل برتری یک کامپوزیت نسبت به سایر کامپوزیت‌ها، سازگاری بالای آن با محیط زیست است. این ویژگی منحصر به فرد را می‌توان طی تحقیقات با استفاده از میکروسکوپ لایسنس ۳D Confocal و لنزهای بسیار قوی مورد بررسی قرار داد. در مطالعه‌ای که ارائه می‌گردد سعی شده رفتار زیست سازگارانه‌ی کامپوزیت ELS بررسی و با سایر کامپوزیت‌های هم‌سطح مقایسه شود.

برای این منظور دو کامپوزیت دندانی ELS  و  X در شرایط محیطی یکسان مورد آزمایش قرار گرفته‌اند. نتایج نشان می دهد که بعد از گذشت چند ساعت سلول‌هایی که در مجاورت کامپوزیت ELS به زندگی ادامه داده‌اند به مراتب بیشتر از کامپوزیت X بوده است (جدول ۱).

جدولی که در زیر مشاهده می‌کنید میزان وجود سلول زنده HGF بعد از ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ ساعت تماس با عناصر کامپوزیت را نشان می‌دهد. می‌بینیم که بعد از گذشت ۵ ساعت تنها ۳۷٫۹% از سلول‌های زنده باقی مانده‌اند. ولی همین میزان در مورد کامپوزیت ELS معادل۸۷٫۷% بوده است (شکل ۱).

  1. کامپوزیت ELS: کاهش بسیار کمی در مناطق سبز و افزایش بسیار کمی در مناطق قرمز
  2. کامپوزیتX: کاهش مداوم در سیگنال سبز و افزایش بالای سیگنال قرمز

* منطقه سبز سلول‌های زنده و مناطق قرمز سلول‌های آسیب دیده را نشان می‌دهد.

جدول 1

جدول ۱

 

شکل 1

شکل ۱