ارزیابی دقت یک بلادگاز آنالایزر نوری قابل حمل در اندازه گیری گازهای خون

نویسندگان: Yukihito Siroshita, Ryo Tanaka, Akira Shibazaki, Yoshihita Yamane

مورد استفاده از بلاد گاز آنالایزر تکنومدیکا GASTAT-600: به عنوان مرجع دقت اندازه‌گیری گازهای خون، استاندارد با ثبات

در این مقاله برای ارزیابی دقت بلاد گاز آنالایزر کاستی قابل حمل در اندازه‌گیری گازهای خون شریانی، ابتدا در مرحله اول از طریق کتتری که در شریان فمور قرار داده شده، نمونه‌هایی از ۱۱ سگ گرفته شده است (از آن جا که در بسیاری از تحقیقات پزشکی نیاز به ایجاد نارسایی‌های مختلف یا تزریق دارو وجود دارد، در عمده این تحقیقات نمونه‌ها از حیوانات گرفته می‌شود نه انسان) و پارامترهای pH، PaCo2، PaO2 و HCO3 آن‌ها به وسیله هر دو بلادگاز آنالایزر مرجع و مورد آزمون اندازه‌گیری شده است. در مرحله دوم، آمپول کنترل گازهای خون شریانی در سه سطح اسیدوز، نرمال و آلکالوز هر کدام بیست بار به تفکیک به دو دستگاه داده شده است. نهایتا میانگین نتایج دستگاه مورد آزمون در دو مرحله فوق، با میانگین نتایج دستگاه مرجع به صورت آماری مقایسه گردیده است.

بلاد گاز آنلایزرهای کاستی، از تکنولوژی سنسورهای نوری در اندازه‌گیری گازهای خون شریانی بهره می‌برند و برای بیمارستان‌هایی که متوسط تعداد نمونه روزانه آن‌ها بسیار کم است مناسب هستند.