مقایسه نیدل انسولین و نیدل استاندارد در جمع آوری نمونه های گازهای خون شریانی ABG و الکترولیت ها ISE

مطابق با استاندارد های نمونه گیری برای اندازه گیری گازهای خون شریانی، نیدل ۲۳G برای نمونه گیری در بلادگاز به کار می رود. از آنجا که خون گیری از شریان به دلیل سخت بودن بافت شریان همواره فرآیندی دردناک بوده است، بعضا برای کاهش درد ناشی از وارد کردن سوزن به شریان، دیده شده از نیدل های سرنگ انسولین استفاده می‌شود. با این وجود هر چند استفاده از این نیدل ها باعث کاهش درد بیمار می‌گردد، ولی احتمال لیزشدن خون را بسیار بالا برده و در نتیجه باعث می شود صحت اندازه گیری پارامترهایی نظیر هموگلوبین (Hb) و پتاسیم یونیزه (K+) از دست برود و در نهایت ممکن است نتایج غلطی گزارش شود.

منابع

  1. Robert W. Burnett, Arthur K. Covington,et al. Approved IFCC Recommendations on Whole Blood Sampling, Transport andStorage for Simultaneous Determination of pH, Blood Gases and Electrolytes
  2. Sabin S, Taylor JR, Kaplan AI. Clinical experience using a small-gauge needle for arterial puncture. Chest 1976; 69:437–۹٫
  3. Giner J, Casan P, Belda J, et al. Pain during arterial puncture. Chest1996; 110:1443–۵٫
  4. Lippi G, Salvagno GL, Montagnana M, Brocco G, Cesare Guidi G.Influence of the needle bore size used for collecting venous blood samples on routine clinical chemistry testing.
  5. Kenny Yee, Amith L Shetty, Kevin Lai. ABG needle study: a randomised control study comparing 23G versus 25G needle success and pain scores
  6. Tuncay Kume, Ali RızaŞişman, Ahmet Solak,et al.The effects of different syringe volume, needle size and sample volume on blood gas analysis in syringes washed with heparin
  7. Ibrahim I, Yau YW, Ong L, Chan YH, Kuan WS.Arterial puncture using insulin needle is less painful than with standard needle: a randomized crossover study.