تصاویر کارگاه آموزشی یک روزه در دانشگاه علوم پزشکی تهران

کارگاه آموزشی یک روزه «آشنایی با سیستم های ثبت سیگنال حیاتی پاورلب» در روز شنبه ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۷ در محل دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید. 

photo_2018-10-06_19-50-34

photo_2018-10-06_19-50-34 (2)