آیا پالس اکسیمتری میتواند جایگزین تست ABG در موارد اختلال تهویه شود؟

درصد اشباع هموگلوبین به وسیله اکسیژن (oxygen saturation) که با نماد SaO2 یا SO2 نشان داده می شود را می توان با استفاده از pulse oximetry از طریق پروب انگشت یا گوش اندازه گیری کرد. در این حالت در بیشتر موارد اطلاعات کافی برای مقدار اکسیژن فراهم می‌شود. ولی  در مقادیر اشباع زیر ۷۵ درصد، این اطلاعات دقت کمی دارد و لذا وقتی پرفیوژن محیطی ضعیف است، قابل اعتماد نیست. ضمنا  اکسی متری نمی تواند اطلاعات PaCO2  را فراهم کند. بنابر این، اگر چه پالس اکسیمتری می‌تواند در پاره‌ای اوقات اطلاعات مفیدی ارائه دهد اما استفاده از پالس اکسیمتری به عنوان جانشین آنالیز گازهای خونی در موارد اختلال تهویه، کارا نخواهد بود.

منبع: کتاب یادگیری آسان گازهای خون شریانی؛

نوشته آین ای ام هنسی و آلن جی جب

مترجمین: فاطمه بهشت آیین و فاطمه افراسیابی

نشر جامعه نگر، ۱۳۹۶