تجزیه و تحلیل کیفی کامپوزیت سارمکو از نظر مونومرها و سموم

در طی روند ترمیم‌های کامپوزیتی ممکن است مونومرها و سمومی مانند: HEMA & TEGDMA به عنوان ترکیبات غیر قابل تبدیل آزاد شده و وارد بدن انسان شوند. در طی یک مطالعه، چند کامپوزیت دندانی مختلف با ترکیبات متفاوت از جمله کامپوزیت Extra Low Shrinkage سارمکو با استفاده از کروماتوگرافی گاز و مایع/طیف سنجی جرمی مورد بررسی قرار گرفتند.

با لحاظ کردن شرایط اندازه‌گیری یکسان، مشخص شد که کامپوزیت gradia  بالاترین غلظت HEMA و کامپوزیت  Synergy  بالاترین غلظت TEGDMA  را دارند. این ترکیبات در کامپوزیت ELS SAREMCO  پایین ترین میزان موجود را داشتند. نتایج به دست آمده به این شرح بوده است:

venus>gradia> Synergy duo shade > tetric evo cream> premise> grandio> Saremco

منبع:

F X Reichl et al (2007), QUALITATIVE AND QUANTITATIVE ANALYSIS OF ELUTED COMPOUNDS FROM DENTAL COMPOSITES, IADR, Thessalonik, 2007