وبینار Ocular Pharmacology, Glaucoma

موضوع وبینار:

P/B/M/H/ Organ-Cultured Anterior Segment Ex Vivo Model System in Glaucoma Research


زبان
  زمان برگزاری

انگلیسی
چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ساعت ۱۱:۳۰


آنچه که خواهید آموخت:

  • مروری بر مدل ارگان کشت قسمت قدامی (OCAS) با استفاده از گونه های مختلف حیوانات

  • نمایش بخش قدامی کشت ارگان انسانی

  • کاربرد HOCAS در غربالگری داروهای ضد گلوکوم ، القای شرایط بیماری و ارزیابی درمان مبتنی بر سلول - تجربیات ما

  • محدودیت های OCAS

  • (HOCAS) تنظیم آزمایشی Ex vivo