نیتریک اکسید سنتاز قابل القا و آسیب حاد کلیوی القا‌شده توسط ایسکمی/خونرسانی مجدد در رت‌های بیهوش‌شده