ارزیابی دقت یک بلادگاز آنالایزر نوری قابل حمل در اندازه گیری گازهای خون