آیا پالس اکسیمتری میتواند جایگزین تست ABG در موارد اختلال تهویه شود؟