تجزیه و تحلیل کیفی کامپوزیت سارمکو از نظر مونومرها و سموم