عوامل موثر بر همولیز شدن نمونه خون بلادگاز آنالایزر