تامین بیمارستان های ایران با تجهیزات حیاتی درمان کووید-۱۹ توسط سازمان جهانی بهداشت