آیا می توان در مراقبت های اورژانسی آنالیز VBG را جایگزین آنالیز ABG کرد؟