همبستگی گازهای خون شریانی (ABG) با وولومتری CT در بیماران کرونا

در مقاله کوتاهی که Elsevier از ژورنال بین‌المللی بیماری‌های عفونی منتشر کرده، به همبستگی گازهای خون شریانی (ABG) با وولومتری CT در بیماران کرونای بخش اورژانس پرداخته شده است.

عنوان:

Correlation between arterial blood gas and CT volumetry in patients with SARS-CoV-2 in the emergency department

نویسندگان: جیانی توراکتو، لوکا پانه‌بیانکو و دیگران

تاریخ انتشار: ژوئن ۲۰۲۰

نتایج این تحقیق نشان می دهد که نسبت فشار اکسیژن به درصد اکسیژن در هوا (PaO2:FiO2) با درصد اکتانسیون فرآیند التهابی در CT همبستگی منفی دارد (r=-0.451,p<0.001). همین امر در خصوص PCO2 (r=-0.294, p=0.009) و همچنین Spo2 (r=-0.444,p<0.001) صدق می‌کند. همچنین pH(r=0.228, p=0.044) با درصد یادشده همبستگی مثبت دارد.

جامعه ی تحقیق متشکل از ۷۹ بیمار کرونا کووید ۱۹ (پذیرش شده به شکل پی در پی بدون انتخاب) بود که هم CT و هم تست ABG از آن‌ها گرفته شد. میانه ی سن بیماران برابر با ۶۸ سال (در دامنه ۷۸-۶۱) بود و ۶۹٫۶% آنان مرد بودند. میانه ی درصد اکتانسیون التهاب ریوی برابر با ۱۴٫۳% (در دامنه ی ۲۵٫۲%-۵٫۰%) بوده و متاسفانه ۹ بیمار در بازه ی ۲۸ روزه بعد از معاینه در بخش اورژانس، فوت کرده‌اند. بررسی وضعیت این گروه از بیماران نشان دهنده ی مقادیر پایین‌تری برای PaO2:FiO2، PCO2 و SPO2 در زمان ورود به بخش اورژانس بود.

همچنین، مدلسازی به کمک یک مدل مکعبی رگرسیون نشان داد که هر چه مقادیر PaO2:FiO2 پایین‌تر باشد، درصد درگیری ریه در فرآیند التهابی بیشتر خواهد بود.