همبستگی گازهای خون شریانی (ABG) با وولومتری CT در بیماران کرونا