الکترولیت ها

نقش مواد معدنی در بدن انسان

۴درصداز وزن کل بدن از ۲۲ عنصر تشکیل یافته است که ماده معدنی نام دارد بیشتر مواد معدنی در یاخته های زنده یافت می شوند و مواد معدنی بخشی از هورمون ها ـ آنزیم ها و ویتامین ها را تشکیل می دهندمواد معدنی بخشی از ترکیبات آلی مانند فسفات کلسیم در استخوان یا به صورت مجزا چون کلسیم آزاد در مایعات درون سلول ظاهر می شود. املاح در بدن ما فعالیتهای متفاوتی دارند که از آن جمله تنظیم فعالیت آنزیم‌ها ، کمک به انتقال مواد در دیواره سلول، حفظ تعادل اسیدی و بازی بدن ، استحکام استخوان، حرکت عضلات، انتقال پیامهای عصبی و صدها فعالیت دیگر است. بدن انسان به مواد معدنی نیازمند است، زیرا املاح و عناصر معدنی قسمتی از ساختمان یاخته‌ها و مایعات بدن را تشکیل می‌دهند.

اشکال مواد معدنی در بدن

۱.مواد معدنی عمده یا ماکرو:
این گروه شامل موادی می باشند که به مقدار فراوان در بدن ما یافت می شوند و بدن ما به مقدار بیشتر به این گروه نیاز دارد و شامل کلسیم ـ منیزیم ـ سدیم ـ پتاسیم ـ فسفرو کلر است .

۲.مواد معدنی نادر یا میکرو :
این گروه شامل بور ـ کروم ـ مس ـ آهن ـ ید ـ منگنز ـ روی… می باشند .

الکترولیت ها ملکول های دارای بار الکتریکی یا یون هایی هستند که در داخل و خارج از سلول های بدن (داخل سلولی و خارج سلولی) یافت می شوند. این یون ها با غلظت محلول های بدن همیاری کرده و بین محیط های داخل سلولی و خارج سلولی در تبادل هستند. الکترولیت ها از طریق مایعات و غذا جذب می شوند و عمدتا توسط کلیه ها و همچنین مقداری از طریق کبد، پوست و ریه ها دفع می شوند. تنظیم الکترولیت های بدن در برگیرنده سیستم های متعددی از بدن بوده و برای حفظ سوخت و ساز بدن ضروری هستند.

الکترولیت های بدن بر حسب واحد میلی اکی والان در لیتر اندازه گیری می شوند که بعلت خواص شیمیایی یون ها است. میلی اکی والان اندازه فعالیت الکتروشیمیایی یون نسبت به یک میلی گرم هیدروژن است. یکی دیگر از مقیاس هایی که ممکن است استفاده شود، میلی مول است، که وزن اتمی الکترولیت است. این مقیاس با میلی اکی والان مساوی است اما بعضی مواقع ممکن است کسری از مقیاس میلی اکی والان باشد. در زمان تفسیر مقدار الکترولیت ها بایستی دقت کرد که مقیاس درستی استفاده شده باشد و دامنه طبیعی الکترولیت به مقیاس رایجی بیان شده باشد.

الکترولیت های اصلی، عملکرد و غلظت آنها در داخل و خارج از سلول

یون های اصلی

عملکرد داخل سلول خارج سلول

سدیم (+Na)

عملکرد عصبی عضلانی و مدیریت مایعات

۱۲ mEq/L

۱۴۵ mEq/L

پتاسیم (+K)

عملکرد عصبی عضلانی و قلبی

۱۵۰ mEq/L

۴ mEq/L

کلسیم (۲+Ca)

ساختار استخوانی، عملکرد عصبی عضلانی و لخته

۵ mEq/L

<1 mEq/L

منیزیم (۲+Mg)

انتقال فعال سدیم و پتاسیم و عملکرد عصبی عضلانی

۴۰ mEq/L

۲ mEq/L

کلرید (Cl)

اسمولاریته و تعادل اسید – باز

۱۰۳ mEq/L

۴ mEq/L

فسفات (۴HPO)

تشکیل (ATP) و تعادل اسید – باز

۴ mEq/L

۷۵ mEq/L

منابع:

۱٫The importance of mineral elements for humans, domestic animals and plant, O. Soetan1*, C. O. Olaiya2 and O. E. Oyewole3

۲٫The importance of minerals in human nutrition: Bioavailability, food fortification, processing effects and nanoencapsulation, Seyed Mohammad Taghi Gharibzahedi, Seid Mahdi Jafari

۳٫ https://www.uofmhealth.org/health-library/ta3912

۴٫ http://bio1.ir/blag/academic-fields/physiology/153-water-and-electrolytes.html