تجزیه و تحلیل گاز خون وریدی در بیماران با علائم COVID-19 در ارزیابی اولیه مثبت بودن ویروس