اثرات تاخیر زمانی و دمای بدن بر اندازه گیری اشباع اکسیژن خون وریدی ، اختلاف فشار جزیی کربن دی اکسید خون وریدی شریانی ، نسبت اختلاف اکسیژن وریدی شریانی و لاکتات