تخمین هموگلبین با استفاده از point of care در نوزادان

هدف : مقایسه اندازه گیری غلظت هموگلوبین در نوزادان با استفاده از point of care  و اندازه گیری آزمایشگاهی
طراحی : 127 جفت نمونه خون گرفته شده از کودکان بستری در بخش مراقبت های ویژه برای شمارش خون تام و آنالیز بلادگاز از طریق نمونه گیری point of care  باهم مقایسه می شوند تا محدوده ی توافق آنها و جستجو برای سیستمی متفاوت فراهم شود.
بیماران : کودکان بخش مراقبت های ویژه
نتایج: میانگین غلظت هموگلوبین آزمایشگاهی برابر با  155 گرم بر لیتر  است و میانگین غلظت هموگلوبین نمونه گیری point of care برابر 157 گرم بر لیتر  است. اختلاف میانگین (SD) بین جفت نمونه ها برابر 2گرم بر لیتر  و محدوده توافق برابر 19-23 گرم بر لیتر است .
نتیجه گیری : آنالایزر بلادگاز روی نوزادان بیمارستان رویال هالامشیر , با حجم کم نمونه یک تخمین مفید از غلظت هموگلوبین در مقایسه با اندازه گیری آزمایشگاهی می دهد. اگرچه نمیتواند جایگزین دائمی فول بلاد کانت باشد ولی یک روش مناسب برای مانیتورینگ مراقبت از نوزادان است.


روش Point of care می تواند به شکل آزمایش نمونه ی بیمار در محلی که مراقبت انجام می شود تعریف شود.  از جمله مزیت های این روش می توان به حجم کم نمونه ی مورد نیاز , کاهش خطر کم خونی ایتروژنیک, به نتیجه رسیدن به موقع نتایج و در نتیجه کاهش فاصله ی نمونه گیری و انجام برنامه ی درمانی اشاره کرد. برای کودکانی که به مراقبت ویژه نیاز دارند نمونه گیری متناوب خون یک مشکل اساسی است . این قضیه می تواند شروع کننده کم خونی شدید باشد . این نوزادان ممکن است دچار خونریزی نهانی شود – به طور مثال خونریزی داخلی- به همین دلیل ضروری است که اقدامات سریع و درمان بالینی و نتایج به موقع در جریان باشد. زمان چرخش نمونه های آزمایشگاهی می تواند قابل توجه باشد و روی تصمیمات بالینی تاثیر بگذارد.
 بسیاری از بخش های مراقبت نوزادان دستگاه بلادگاز آنالایزر در محل خود بخش دارند که انحصارا برای نمونه های نوزادان استفاده میشود . این نمونه گیری point of care در بخش نوزادان یک امر روتین است . امروزه بلادگاز آنالایزر های  مدرن توانایی تخمین هموگلوبین را بدون نیاز به افزایش حجم خون دارند . به جای بلادکانتر هفتگی که به 500 میکرولیتر خون نیاز دارد پیشنهاد میشود برای تشخیص کم خونی در روند بهبود نوزادان از نمونه گیری point of care  که به 95 میکرو لیتر خون نیاز داد استفاده شود. 
بنابراین ما عملکرد بلادگاز آنالایزر را برای این تغییر بالقوه در خدمات دهی خود بررسی کردیم . ما نتایج بلاگاز آنالایزر را با نتاج آزمایشگاه بیمارستانی برای کودکانی که در دوره درمان خود دارای اندازه گیری هموگلوبین به هر دو روش بودند مقایسه کردیم.


روش ها:


بیمارستان هالمشیر واقع در بریتانیا یک سری "ابزار با قواعد ساده" تولید کرده است تا مطمئن شود پرسنل تحقیقات را به طور تصادفی هدایت نکنند. ما از این ابزار در تحقیقات خود بهره بردیم. این ابزار به عنوان یک سرویس ارزیابی تاسیس شد . خروجی کار مناسب بخش های دیگر نیست و سایر بخش ها دارای کنترل کیفیت های متفاوت, آنالیزر های متفاوت و روشش های نمونه برداری متفاوت هستند. این کار جاری ما به این شکل است که دو نمونه از نوزادان بستری شده در بخش گرفته شود ؛ یک عدد برای شمارش خون تام و دیگری برای برای آنالیزر گازهای خون تا غلظت هموگلوبین در هردو روش سنجیده شود. هر دو آنالیزر به طور منظم کالیبره شده و توسط کنترل کیفیت سنجیده می شوند. آنالیزر آزمایشگاهی به 500 میکرولیتر خون و بلادگاز آنالایزر به 95 میکرولیتر خون نیاز دارند. در طی دوره ارزیابی جفت نتایج در صورتی که به صورت همزمان و از یک مدل گرفته شده باشند با یکدیگر مقایسه می شوند(اعم از کپیلاری , سیاهرگی و سرخرگی). فقط یک نتیجه از هر کودک شامل میشود تا هرگونه خطای فردی حذف گردد.
این داده ها با نرم افزار spss آنالیز شدند و مقادیر هموگلوبین با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و محدوده ی سازش مقایسه شدند

.

نتایج

:
127 جفت نمونه مقایسه شدند و هر کدام از یک نوزاد. غلظت هموگلوبین آزمایشگاهی بین 30 الی 226 گرم بر لیتر و غلظت هموگلوبین بلادگاز آنالیزر بین 30 الی 228 گرم بر لیتر محدود شدند. میانگین غلظت هموگلوبین آزمایشگاهی (SD) برابر 155 و این عدد برای point of care برابر 157 گرم بر لیتر بود. یک گرایش به اختلاف بین میانگین ها جود داشت ولی این قضیه از منظر مفهوم آماری بدست نیامد. (p=0.053) این محدوده ها در جدول شماره یک تصویر شماره یک قابل رویت است.


همینطور مقادیر هماتوکریت برای 104 نمونه از 127 نمونه که از مقایسه نتایج نمونه گیری آزمایشگاهی و محاسبه مقادیر از روی نتایج point of care بدست آمد که این نتایج در جدول شماره دو و شکل شماره دو قابل رویت است.


بحث نهایی :


استفاده از point of care برای اندازه گیری غلظت خون مزیت های عملی دارد. در این مطالعه نشان دادیم که نتایج هموگلوبین بدست آمده از بلاگاز آنالیزر تفاوت چشمگیری با نتایج آزمایشگاه ندارد . این عدم تفاوت در رنج وسیعی از مقادیر هموگلوبین صادق است . بنابر داده های بدست آمده گسترش تفاوت در مقادیر رنج بالا افزایش می یابد. علاوه براین  مقایسه ی تفاوت هماتوکریت آزمایشگاهی (یک داده مستقل) با هموگلوبین نشان میدهد که هیچ ارتباطی بین اندازه تفاوت آنها نیست . مقادیر هماتوکریت نیز نشان داده است که در حد پایین مناسب  است که دلیل آن روش اندازه گیری هماتوکریت در بلادگاز است که با استفاده از فرمول از روی هموگلوبین محاسبه میشود.
مطالعات سابق استفاده از یک هموگلوبینومتر را درکنار بیمار برای سنجش غلظت هموگلوبین پیشنهاد داه بود . حال در بخش ما دستگاه دیگر و روش های بیشتر برای پرسنل پیشنهاد میشود. صحت عملکرد تخمین هموگلوبین ارائه شده توسط بلادگاز همواره بررسی میشود. از طرف دیگر کاهش حجم خون مورد نیاز خطرهای مربوط افت فشار خون و کم خونی و همینطور الزامات انتفال خون را کاهش می دهد.
ما به این نتیجه رسیدیم که برای نوزادان بستری میتوان مانیتورینگ هفتگی هموگلوبین را با point of careجایگزین کرد . اگرچه نمیتوان این جایگزینی برای فول بلادکانت را دائمی تصور کرد ولی میتوان آن را یک کمک برای مانیتورینگ مراقب کودکان تلقی کرد .

REFERENCES 1 Price C. Point of care testing. BMJ 2001;322:1285–8. 2 Tan K, Booth D, Newell S, et al. Point-of-care testing of neonatal coagulation. Clin Lab Haematol 2006;28:117–21. 3 Drenck N. Point of care testing in critical care medicine: the clinician’s view. Clin Chim Acta 2001;307:3–7. 4 Lin J, Strauss R, Kulhavy J, et al. Phlebotomy overdraw in the neonatal intensive care nursery. Pediatrics 2000;106:19–24. 5 Widness J. Pathophysiology, diagnosis, and prevention of neonatal anemia. Neoreviews 2000;1:e61–8. 6 Widness J, Kulhavy J, Johnson K, et al. Clinical performance of an in-line pointof-care monitor in neonates. Pediatrics 2000;106:497–504. 7 Widness J, Madan A, Grindeanu L, et al. Reduction in red blood cell transfusions among preterm infants: results of a randomized trial with an in-line blood gas and chemistry monitor. Pediatrics 2005;115:1299–306. 8 Bland J, Altman D. Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement. Lancet 1986:307–10. 9 Rechner I, Twigg A, Davies A, et al. Evaluation of the HemoCue compared with the Coulter STKS for measurement of neonatal haemoglobin. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2002;86:F188–9. 10 Ray J, Post J, Hamielec C. Use of a rapid arterial blood gas analyzer to estimate blood haemoglobin concentration among critically ill adults. Crit Care 2002;6:72–5.

موارد مشابه