تاثیر نمونه های بند ناف کلامپ شده و بدون کلامپ بر روی گازهای خون