بررسی تاثیر غلظت هپارین در نمونه گیری خون بر نتایج گازهای خون شریانی