نکات نمونه گیری شریانی

قبل از نمونه برداری:

ابتدا پروسه نمونه گیری را برای بیمار توضیح دهید و عنوان کنید که در مقایسه با نمونه گیری سیاهرگی سخت تر است.

از قبل به آزمایشگاه اطلاع دهید که نمونه تست ABG می خواهید بگیرید تا دستگاه را کالیبر و آماده کنند. (  دستگاه های تکنومدیکا ژاپن  به آماده سازی نیاز ندارند.)

با کمک تست آلن گردش خون کولاتریال را مشخص کنید.

  • در صورتی تست آلن در یک دست منفی شد، برای دست دیگر این تست را تکرار می کنیم.

  • در صورتی که جواب هر دو دست منفی شد، باید سرخرگ دیگری را امتحان کنید.

 

در حین نمونه برداری:

توجه داشته باشید که نمونه گیری می تواند از هر سرخرگی که ضربان قویتری دارد مثل رادیال، براشیال ویا فمورال انجام  گیرد.

محل نمونه گیری را ضد عفونی کنید.

از سرنگ هپارینه با گیج (gauge) کوچک بدون هوا استفاده کنید.

بعد از خارج کردن سرنگ به مدت ۳-۵ دقیقه محل نمونه گیری را فشار دهید یا درصورت توان بیمار بخواهید خودش این کار را انجام دهد.

هوای اضافی را از سرنگ خارج کرده و  به آرامی سرنگ را بین دو دست خود چرخش دهید تا خون و هپارین بخوبی با هم حل شوند.

توجه داشته باشید که این نمونه گیری حدود ۱۰ دقیقه توسط کارشناسان آزمایشگاهی، تراپیست تنفسی-استنشاقی، پرستاران ویا پزشکان انجام می شود.

 

بعد از نمونه برداری:

نمونه خون را روی آب و یخ قرار داده و به سرعت به آزمایشگاه ارسال کنید.

برای جلوگیری از تشکیل هماتوما محل نمونه گیری را به مدت ۳-۵ دقیقه فشار دهید.

محل سوراخ شدن را از نظر خونریزی ارزیابی کنید. به یاد داشته باشید که از یک شریان به جای سیاهرگ خون گرفته شده است.

 

منبع :

mosby's diagnostic and laboratory test reference 12th edition - page 114-115

موارد مشابه