ارتباط بین آزمایش گاز خون شریانی و حجم سنجی سی تی در بیماران مبتلا به SARS-CoV-2 در بخش اورژانس