اندازه گیری هموگلوبین به روش CO-oximetry

Co-oximetere یک اسپکتروفتومتر تخصصی است که نام آن منعکس کننده کاربرد اصلی است که برای اندازه گیری COHb و MetHb می باشد. بسیاری از آنالایزرهای گاز خون مدرن دارای یک Co-oximetere هستند که امکان تخمین همزمان ctHb را در طول تجزیه و تحلیل گاز خون فراهم می کند. اندازه گیری ctHb توسط روش CO-oximetry بر اساس این واقعیت است که هموگلوبین و تمام مشتقات آن پروتئین های رنگی هستند که نور را در طول موج های خاص جذب می کنند و بنابراین طیف جذب مشخصه ای دارند.(طبق شکل زیر)

قانون بیر-لامبرت حکم می کند که جذب یک ترکیب منفرد با غلظت آن ترکیب متناسب است. اگر مشخصه طیفی هر ماده جاذب در محلول مشخص باشد، می توان از قرائت جذب محلول در طول موج های متعدد برای محاسبه غلظت هر ماده جاذب استفاده کرد.در اندازه‌گیری به روش Co-oximetry یک نمونه خون همولیز شده در طول موج‌های متعدد در محدوده‌ای که گونه‌های هموگلوبین نور را جذب می‌کنند (520-620 نانومتر) توسط نرم‌افزار نصب‌شده برای محاسبه غلظت هر یک از مشتقات هموگلوبین (O2Hb,HHb,MetHb,COgb)، ctHb مجموع محاسبه شده این مشتقات است.

تنها چیزی که نیاز است تزریق یک نمونه خون شریانی به خوبی مخلوط شده به دستگاه آنالایزر گاز خون است. نمونه یا بخشی از آن، به طور خودکار به کووت اندازه‌گیری CO-oximeter پمپ می‌شود، جایی که - با یک عمل شیمیایی یا فیزیکی - گلبول‌های قرمز لیز می‌شوند تا هموگلوبین آزاد شود، که همانطور که در بالا توضیح داده شد به صورت طیف‌سنجی اسکن می‌شود. نتایج به همراه نتایج گاز خون در عرض یک یا دو دقیقه نمایش داده می شود

چندین مطالعه تایید کرده اند که نتایج ctHb به دست آمده توسط روش CO-oximetry از نظر بالینی تفاوت قابل توجهی با نتایج بدست آمده از روش های آزمایشگاهی مرجع ندارد. CO-oximetry ابزار قابل قبولی برای برآورد فوری ctHb در یک محیط مراقبت های ویژه فراهم می کند.

مزایای استفاده از روش CO-oximetry جهت محاسبه ctHb

  • سرعت آنالیز بالا      

  • سهولت در آنالیز      

  • حجم نمونه کم      

  • هزینه کم     

  • اندازه گیری پارامترهای اضافه مثل (O2Hb,MetHb,COHb)      

  • اندازه گیری تحت تأثیر تعداد بالای گلبول های سفید قرار نمی گیرد

 

کمپانی تکنومدیکا ژاپن از روش فوق در بلادگازهای سری 700 بهره برده است.

 

Refrences:

1- Ranney HM, Sharma V. Structure and Function of Hemoglobin. In Beutler E Lichtman M et al (eds). Willimas’s Hematology. 6th edition. McGraw Hill, 2000

2- Haldane J. The colorimetric determination of haemoglobin. J Physiol 1901

3- Dennis RC, Valeri CR. Measuring percent oxygen saturation of hemoglobin, percent carboxyhemoglobin and methemoglobin, and concentrations of total hemoglobin and oxygen in blood of man, dog, and baboon. Clin Chem 1980

4- Ray J, Post J, Hamielec C. Use of rapid arterial blood gas analyser to estimate hemoglobin concentration among critically ill adults. Critical Care 2001

5- Wennecke G. Hematocrit – a review of different analytical methods. www.acutecaretesting.org 2004

موارد مشابه