نقش آنالیز گازهای خون در مرحله پس از فاز حاد پنومونی(التهاب ریه) COVID-19