مقایسه pH شریانی و وریدی، بی کربنات، Pco2 و Po2 در ارزیابی اولیه اورژانس